Tilbuddets indhold

Kerneopgaven er at give et individuelt rehabiliterings- og genoptræningsforløb, således at borgeren opnår en så selvstændig og selvhjulpen tilværelse som muligt. Derudover er opgaven at yde støtte/omsorg samt at være med til at arrangere oplevelser og indhold i hverdagen, som giver mening for hver enkelt borger. Dertil yder personalet støtte til de pårørende i processen.

Klosterparken modtager borgere til midlertidigt og længerevarende ophold. Med den henvisende kommune aftales formålet med opholdet samt hvilke målsætninger Klosterparken skal være med til at vurdere, afklare eller understøtte. Det kan for eksempel dreje sig om aflastning, stabilisering af tilstand, udvikling af funktionsevnen, udredning af den pædagogiske tilgang eller afklaring/vurdering af fremtidig bostøtte eller boform.

Ved længerevarende ophold udarbejdes der årligt en handleplan, der udgør rammen for opholdet. Handleplanen justeres i forbindelse med det årlige opfølgningsmøde, hvor målene for fremtiden drøftes og evalueres i dialog.